THÔNG TRI – Về Việc Thay Đổi Nhân Sự Trong Ban Điều Hành

Kính thưa Anh Chị và các bạn trong Gia đình Nữ Vương Hòa Bình,

Trong thời gian sắp tới, vì cần thời gian thu xếp công việc gia đình, bạn Maria Jơ Lơng Ma Ngọc sẽ không thể tiếp tục hiện diện với Nhóm trong vai trò Trưởng ban Thư Ký. Quyết định xin từ nhiệm của bạn đã nhận được sự đồng ý của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Sau khi cân nhắc và bàn thảo với Cha Linh Hướng cũng như Ban Đồng Hành, Ban Điều Hành đương nhiệm đã ngỏ lời và trao đổi với một ứng viên mới cho vị trí Trưởng ban Thư Ký về trách nhiệm và nghĩa vụ mà một ứng viên sẽ thi hành theo “Quy chế Nhóm sinh viên NVHB” khi đồng ý đón nhận chức vụ này.

Sau khi đã suy nghĩ vấn đề trên và trao đổi trực tiếp với Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành, bạn Têrêsa Đỗ Thị Ngân Khánh đã đồng ý đón nhận chức vụ Trưởng ban Thư Ký dưới sự bổ nhiệm chính thức và trực tiếp của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Bạn Têrêsa Đỗ Thị Ngân Khánh sẽ bắt đầu đảm trách vị trí Trưởng ban Thư Ký từ hôm nay, ngày 03 tháng 05 năm 2024.

Qua văn bản này, Cha Linh Hướng, Ban Đồng Hành và Ban Điều Hành xin thông tri đến tất cả thành viên trong Gia đình NVHB về quyết định thay đổi nhân sự trên. Xin Anh Chị và các bạn cầu nguyện, đón nhận và giúp đỡ tân Trưởng ban Thư Ký trong nhiệm vụ mới.

Gia đình NVHB