Thư Mời Tham Dự Buổi Họp Mặt Và Thành Lập Chương Trình “NVHB- NỐI KẾT”