Thông tri

Gia đình NVHB mến,

Trong thời gian sắp tới, vì lý do học tập và công tác tại nước ngoài, Phó ngoại của Nhóm Sinh viên NVHB là Đaminh Savio Nguyễn Trung Kiên không thể tiếp tục sinh hoạt với Nhóm trong vai trò thành viên Ban Điều Hành được. Trước khi lên đường, Phó ngoại Đa Minh Savio Kiên đã suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi cùng các vị hữu trách về việc xin từ nhiệm và được sự chấp thuận của Ban Đồng Hành.

Chức vụ Phó ngoại không thể khuyết vị lâu, nên sau khi được Ban Điều Hành giới thiệu và tham khảo ý kiến của Cha Linh hướng cũng như ý kiến của chính đương sự được giới thiệu, Ban Đồng Hành quyết định đặt em Phaolo Lê Quốc Toàn vào chức vụ này. Em Quốc Toàn sẽ chính thức nhận nhiệm vụ kể từ ngày 05/08/2017.

Nay Ban Đồng Hành thông tri đến các thành viên trong gia đình NVHB. Xin mọi người cùng chia sẻ những khó khăn với tân Phó ngoại trong trách vụ mới và hiệp thông cùng nguyên Phó ngoại.

Thay mặt Ban Đồng Hành.

AĐH.

Gioan B. Vũ Thạch Vịnh, O.P.