Mừng Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Phêriê (05.04)

Mừng Lễ kính thánh Vinh Sơn Phêriê (theo lịch phụng vụ Dòng Đa Minh) – Vị thánh hay làm phép lạ. Đại gia đình NVHB xin gửi lời chúc mừng đặc biết đến:

  • Anh cựu đồng hành và linh hướng Phạm Đình Chiến
  • Anh cựu linh hướng Nguyễn Duy Nam
  • Anh cựu đồng hành Lương Hồng Phong

Và toàn thể các thành viên trong gia đình NVHB nhận thánh Vinh Sơn làm quan thầy.

Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội một vị thánh, vị mục tử nhân lành, vị giảng thuyết tài ba. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Vinh Sơn, ban xuống trên quý cha và các anh em muôn ơn lành hồn xác, để quý cha và anh em luôn noi gương nhân đức của thánh quan thầy Vinh Sơn, sống khiêm nhường, đơn sơ, nhiệt tâm truyền giảng về Chúa với tâm hồn sám hối và ăn năn, ngõ hầu giới thiệu Chúa đến cho nhiều người hơn. 

Tiểu sử Thánh Vinh Sơn Phêriê

           Gia đình NVHB.