Thông tri

Gia đình NVHB mến,

Trong thời gian vừa qua, vì lý do gia đình, thư ký của Nhóm Sinh viên NVHB là Maria Trần Hồng Vy không thường xuyên có mặt với Nhóm trong vai trò thành viên Ban Điều Hành được. Sau một thời gian suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi cũng như lo cho trách vụ không được chu toàn, nên thư ký Vy đã xin từ nhiệm và được sự chấp thuận của Ban Đồng Hành.

Chức vụ Thư ký không thể khuyết vị lâu, nên sau khi được Ban Điều Hành giới thiệu và tham khảo ý kiến của Cha Linh hướng, Ban Đồng Hành quyết định đặt em Giuse Nguyễn Ngọc Huy vào chức vụ này. Em Ngọc Huy cũng đã chính thức thi hành công tác của mình từ trại hè Agapé XV.

Nay Ban Đồng Hành thông tri đến các thành viên trong gia đình NVHB. Xin mọi người cùng chia sẻ những khó khăn với tân Thư ký trong trách vụ mới và hiệp thông cùng nguyên Thư ký.

Thay mặt Ban Đồng Hành.

AĐH.

Juan Bautista Vũ Thạch Vịnh, OP