Thông Tri – Về Việc Thay Đổi Nhân Sự Trong Ban Điều Hành

Kính thưa Anh Chị và các bạn trong Gia đình Nữ Vương Hòa Bình.

Trong thời gian sắp tới, vì một số công việc cá nhân, bạn Phêrô Nguyễn Công Cường sẽ không thể tiếp tục hiện diện với Nhóm trong vai trò Trưởng ban Phụng vụ. Quyết định xin từ nhiệm của bạn đã nhận được sự đồng ý của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Sau khi cân nhắc và bàn thảo với Cha Linh Hướng cũng như Ban Đồng Hành, Ban Điều Hành đương nhiệm đã ngỏ lời và trao đổi với một ứng viên mới cho vị trí Trưởng ban Phụng vụ về trách nhiệm và nghĩa vụ mà một ứng viên sẽ thi hành theo “Quy chế Nhóm sinh viên Nữ Vương Hòa Bình” khi đồng ý đón nhận chức vụ này.

Sau khi đã suy nghĩ vấn đề trên và trao đổi trực tiếp với Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành, bạn Maria Trần Lê Hải Bình đã đồng ý đảm nhận chức vụ Trưởng ban Phụng vụ thay cho bạn Phêrô Nguyễn Công Cường, dưới sự bổ nhiệm chính thức và trực tiếp của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Bạn Maria Trần Lê Hải Bình sẽ bắt đầu đảm trách vị trí Trưởng ban Phụng vụ từ tháng 9 năm 2023.

Qua văn bản này, Cha Linh Hướng, Ban Đồng Hành và Ban Điều Hành xin thông tri đến tất cả thành viên trong Gia đình NVHB về quyết định thay đổi nhân sự trên. Xin Anh Chị và các bạn cầu nguyện, đón nhận và giúp đỡ Bạn Maria Trần Lê Hải Bình trong nhiệm vụ sắp tới.

Linh Hướng

Lm Giuse Võ Viết Cường, O.P

TM. Ban Đồng Hành

Phêrô Hoàng Khanh Nguyễn Ngọc Thạch, O.P

TM. Ban Điều Hành

Trưởng Nhóm Maria Đồng Thị Thảo My

Gia đình NVHB