THÔNG TRI

THÔNG TRI 
Về việc thay đổi nhân sự trong Ban Điều Hành

Kính thưa Anh Chị và các bạn trong Gia đình Nữ Vương Hòa Bình,

Trong thời gian sắp tới, vì cần thời gian thu xếp công việc gia đình, bạn Giuse Dương Trần Anh Phúc Bảo sẽ không thể tiếp tục hiện diện với Nhóm trong vai trò Trưởng ban Truyền Thông. Quyết định xin từ nhiệm của bạn đã nhận được sự đồng ý của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Sau khi cân nhắc và bàn thảo với Cha Linh Hướng cũng như Ban Đồng Hành, Ban Điều Hành đương nhiệm đã ngỏ lời và trao đổi với một ứng viên mới cho vị trí Trưởng ban Truyền Thông về trách nhiệm và nghĩa vụ mà một ứng viên sẽ thi hành theo “Quy chế Nhóm sinh viên NVHB” khi đồng ý đón nhận chức vụ này.

Sau khi đã suy nghĩ vấn đề trên và trao đổi trực tiếp với Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành, bạn Maria Nguyễn Thị Yến đã đồng ý đón nhận chức vụ Trưởng ban Truyền Thông thay cho bạn Giuse Dương Trần Anh Phúc Bảo dưới sự bổ nhiệm chính thức và trực tiếp của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Bạn Maria Nguyễn Thị Yến sẽ bắt đầu đảm trách vị trí Trưởng ban Truyền Thông từ hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2019.

Qua văn bản này, Cha Linh Hướng, Ban Đồng Hành và Ban Điều Hành xin thông tri đến tất cả thành viên trong Gia đình NVHB về quyết định thay đổi nhân sự trên. Xin Anh Chị và các bạn cầu nguyện, đón nhận và giúp đỡ tân Trưởng ban Truyền Thông trong nhiệm vụ mới.

Linh Hướng

Lm Giuse Nguyễn Quang Huy, O.P.

TM. Ban Đồng Hành

Soeur Hằng Liên, D.C

TM. Ban Điều Hành

Trưởng Nhóm GB. Nguyễn Lê Đình Hoan