THÔNG TRI

THÔNG TRI
Về việc thay đổi nhân sự trong Ban Điều Hành

Kính thưa Anh Chị và các bạn trong Gia đình Nữ Vương Hòa Bình,

Trong thời gian sắp tới, vì cần thời gian thu xếp công việc gia đình, bạn Anna Hồ Thị Lệ Hạnh sẽ không thể tiếp tục hiện diện một cách thường xuyên với Nhóm trong vai trò Trưởng ban Văn thể mỹ. Quyết định xin từ nhiệm của bạn đã nhận được sự đồng ý của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Sau khi cân nhắc và bàn thảo với Cha Linh Hướng cũng như Ban Đồng Hành, bạn Lệ Hạnh đã cùng Ban Điều Hành đương nhiệm ngỏ lời và trao đổi với một ứng viên mới cho vị trí Trưởng ban Văn thể mỹ về trách nhiệm và nghĩa vụ mà một ứng viên sẽ thi hành theo “Quy chế Nhóm sinh viên NVHB” khi đồng ý đón nhận chức vụ này.

Sau khi đã suy nghĩ vấn đề trên và trao đổi trực tiếp với Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành, bạn Gioan Nguyễn Quốc Huy đã đồng ý đón nhận chức vụ Trưởng ban Văn thể mỹ thay cho bạn Anna Hồ Thị Lệ Hạnh dưới sự bổ nhiệm chính thức và trực tiếp của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Bạn Gioan Nguyễn Quốc Huy sẽ bắt đầu đảm trách vị trí Trưởng ban Văn thể mỹ sau Thánh lễ Tân niên, ngày 24-02-2019.

Qua văn bản này, Cha Linh Hướng, Ban Đồng Hành và Ban Điều Hành xin thông tri đến tất cả thành viên trong Gia đình NVHB về quyết định thay đổi nhân sự trên. Xin Anh Chị và các bạn cầu nguyện, đón nhận và giúp đỡ tân Trưởng ban Văn Thể Mỹ trong nhiệm vụ mới.

Linh Hướng

Lm Giuse Nguyễn Quang Huy, O.P.

TM. Ban Đồng Hành

Soeur Matta Hằng Liên, NTBA

TM. Ban Điều Hành

Trưởng Nhóm GB. Nguyễn Lê Đình Hoan