Thể lệ bầu cử Ban Điều Hành nhóm Sinh Viên Nữ Vương Hòa Bình 2015-2016

 1.   ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁC CỬ TRI
  • Đối với thành viên đang sinh hoạt trong Nhóm: cho dù đã kết nạp hay chưa, người được quyền đầu phiếu là người đã tham gia sinh hoạt nhóm ít nhất 5 buổi trong năm nay, tính từ ngày 01/01/2015 (không tính tuần bầu cử).
  • Đối với các anh chị cựu thành viên: tham gia sinh hoạt ít nhất 5 buổi sinh hoạt trong năm nay, tính từ 01/01/2015. [*]
  • Các ứng cử viên vẫn có quyền bầu cử, nhưng không có quyền tự bầu cho chính mình.

      2.      QUY TẮC BẦU CỬ

Theo Quy chế Nhóm sinh viên Nữ Vương Hoà Bình, việc bầu cử Ban Điều Hành được tiến hành bằng phiếu kín qua 03 vòng để bầu ra 07 trong số 12 ứng cử viên vào các vị trí trong Ban Điều Hành.

 • Vòng 1: bầu Trưởng Nhóm.
 • Vòng 2: bầu hai Phó Nhóm.
 • Vòng 3: bầu bốn Ủy Viên.
 • Sau mỗi vòng bầu cử, cần có một khoảng thời gian ngắn để ứng cử viên vừa đắc cử hiệp thương với Thầy Đồng Hành để ứng cử viên vừa đắc cử cân nhắc lần cuối về chức vụ mình sắp được trao.
 • Hình thức kiểm phiếu từng lần và từng vòng: sau khi thu phiếu về, ban kiểm phiếu sẽ:
 • Kiểm tra tổng số phiếu hợp lệ theo quy định của từng vòng bầu (nếu số phiếu hợp lệ ít hơn 85%, cần huỷ vòng bầu đó).

Lưu ý: phiếu TRẮNG HOÀN TOÀN là phiếu KHÔNG HỢP LỆ!

 • Công bố và công khai kết quả từng phiếu hợp lệ lên bảng.

      3.      CHI TIẾT CÁC VÒNG BẦU CỬ

  1. Vòng 1: bầu Trưởng Nhóm
 • Mỗi bạn sẽ được phát một phiếu trống. Các bạn chỉ ghi tên 01 trong số 12 ứng cử viên mà mình chọn làm trưởng Nhóm vào phiếu bầu.

Lưu ý: Phiếu không hợp lệ là phiếu:

 • ghi tên hơn 01 người;
 • ghi tên người không nằm trong danh sách ứng cử viên.
 • Các phiếu ghi sai, xin vui lòng liên hệ ban kiểm phiếu để đổi phiếu khác.
 • Ứng cử viên có số phiếu bầu quá bán (>50%) tổng số phiếu bầu hợp lệ mới được công nhận là tân Trưởng Nhóm.

Lưu ý:

 • Sẽ tiến hành bầu tổng cộng 03 lần nếu chưa có ứng cử viên nào hội đủ tổng số phiếu đắc cử theo quy định.
 • Nếu chưa tìm được tân Trưởng Nhóm sau 03 lần bầu, Ban Đồng Hành sẽ có quyền chỉ định.
  1. Vòng 2: bầu hai Phó Nhóm
 • Mỗi bạn sẽ được phát một phiếu trống. Các bạn chỉ ghi tên 02 trong số 11 ứng cử viên còn lại mà mình chọn vào vị trí 02 Phó Nhóm vào phiếu bầu. Trong đó ghi rõ các chức danh:
 • Phó nội : …………….…
 • Phó ngoại : …………….…

Lưu ý : Phiếu không hợp lệ là phiếu:

 • Ghi tên chỉ 01 người;
 • hoặc ghi tên hơn 02 người;
 • hoặc ghi tên tân Trưởng Nhóm vừa được bầu.
 • hoặc ghi tên người không nằm trong danh sách ứng cử viên.
 • Các phiếu viết sai, xin vui lòng liên hệ ban kiểm phiếu để đổi.
 • Các ứng cử viên có số phiếu bầu chiếm ít nhất ½ tổng số phiếu bầu hợp lệ mới được công nhận là các tân Phó Nhóm.

Lưu ý:

 • Sau 02 lần bầu mà vẫn chưa có đủ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ chiếm ½, sẽ chọn 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất trong lần bầu chọn thứ hai; nhưng không thấp hơn 1/3 số phiếu bầu hợp lệ.
 • Trường hợp không tìm được ứng cử viên có số phiếu bầu hơn 1/3 tổng số phiếu bầu hợp lệ cho vị trí Phó Nhóm sau lần bầu thứ hai, Ban Đồng Hành sẽ hội ý để có quyết định cụ thể.
  1. Vòng 3: bầu 04 Ủy Viên
 • Mỗi bạn sẽ được phát một phiếu trống. Các bạn chỉ ghi tên 04 trong số 09 ứng cử viên còn lại mà mình chọn cho 04 chức vụ Ủy Viên trong Ban Điều Hành vào phiếu bầu.

Lưu ý: Phiếu không hợp lệ là phiếu:

 • ghi ít hơn 04 người;
 • hoặc ghi nhiều hơn 04 người;
 • hoặc ghi trùng tên của các ứng cử viên đã được chọn làm tân Trưởng Nhóm hay 02 Phó Nhóm trong hai vòng bầu trước;
 • hoặc ghi tên người không nằm trong danh sách ứng cử viên.
 • Các phiếu ghi sai, xin vui lòng liên hệ Ban kiểm phiếu để đổi.
 • Bốn ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ được chọn là 04 thành viên còn lại trong Ban điều hành.

[*] Xin được phép “dài dòng” một chút để anh chị cựu và các bạn có thể hiểu và thông cảm:  

Theo ý kiến đóng góp của một số anh chị cựu và Ban đồng hành của vài niên khoá trước, để buổi bầu chọn có ý nghĩa và mang tính khách quan, nghĩa là việc bầu chọn không phải do “may rủi” vì cử tri không biết gì về ứng cử viên (do ít hoặc chưa bao giờ có dịp gặp gỡ tiếp xúc với ứng cử viên vì ít có thời gian lên Nhóm), nên có hình thức tương đối nào đó để đảm bảo các cử tri là những người đã ít nhiều “biết” về ứng cử viên.

Cũng cần nói thêm rằng theo kinh nghiệm của một số anh Đồng Hành, thường trong các đợt bầu chọn, số lượng các bạn thực sự tham gia đủ các buổi sinh hoạt (do đó “biết” các ứng cử viên rõ hơn) không quá “áp đảo” so với tổng số lượng  các bạn ít đi sinh hoạt và số lượng các anh chị cựu (do đó ít hoặc không “biết” về các ứng cử viên). Chính vì thế, kết quả bầu chọn rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, việc đưa ra hạn mức 5/24 buổi hiện diện trên Nhóm (thực ra là nhiều hơn 24 buổi một năm, và cũng không phải là 5 buổi liên tục!) dẫu sao chỉ là hạn mức hết sức tương đối! Và thêm nữa, cũng không nhất thiết phải có một cuộc kiểm tra xem tất cả các cử tri có thực sự tham gia đủ 5 buổi rồi mới “cho” tham gia buổi bầu chọn! Vấn đề nằm ở chỗ là cần nêu lên vấn đề có thật, để với trách nhiệm (cũng chỉ là tương đối) và tấm lòng dành cho Nhóm (thường là rất lớn, vì nếu có lòng với Nhóm thì mới cùng hiện diện với Nhóm trong ngày bầu chọn), việc bầu chọn sẽ có ý nghĩa và khách quan ở mức tối thiểu.

Cuối cùng, tất cả các vấn đề trên đã được cân nhắc và đắn đo bởi cha linh hướng và một số vị đã từng đồng hành với Nhóm, trước khi quyết định trình bày cho mọi thành viên trong Gia đình Nữ Vương Hoà Bình và trở thành một “đề nghị” chính thức trong các điều khoản của việc bầu chọn năm nay.

Ban Điều Hành