Thành Kính Phân Ưu: Frère Phê-rô Thái Sơn Minh, FSC

Sư huynh Phê-rô Thái Sơn Minh, FSC đã luôn yêu mến Nhóm Nữ Vương Hoà Bình chúng ta. Đặc biệt, Sư huynh đã từng nhận lời đến với Nhóm chúng ta để chia sẻ trong những buổi chuyên đề vào năm 2016.

Xin quý Anh, Chị và toàn thể các bạn hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Sư huynh Phê-rô. Xin phó dâng linh hồn Phê-rô vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria nhân lành.

Xin quý Anh, Chị và các bạn cùng hiệp dâng cầu nguyện qua 1 kinh lạy Cha và 1 kinh tin kính để cầu nguyện cho linh hồn Phê-rô.

Gia Đình NVHB