Mừng lễ trao tác vụ Linh mục ngày 4/8/2014

Trao-tac-vu-LMXin cả nhà cùng cầu nguyện cho các tiến chức luôn trung thành với sứ vụ của mình.

Gia đình NVHB