THÔNG TRI – Về việc thay đổi nhân sự trong Ban Điều Hành

Kính thưa Anh Chị và các bạn trong Gia đình Nữ Vương Hòa Bình,

Trong thời gian sắp tới, vì một số công việc cá nhân, bạn Maria Nguyễn Thị Hồng sẽ không thể tiếp tục hiện diện với Nhóm trong vai trò Văn Thể Mỹ. Thêm vào đó vì lượng công việc khá nhiều nên bạn Đaminh Phùng Ngọc Quang không đảm nhận được hai chức vụ cùng một lúc. Chính vì thế sắp tới bạn Đaminh Phùng Ngọc Quang sẽ chỉ đảm nhận chức vụ Phó Ngoại của Nhóm. Các quyết định trên đã nhận được sự đồng ý của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Sau khi cân nhắc và bàn thảo với Cha Linh Hướng cũng như Ban Đồng Hành, Ban Điều Hành đương nhiệm đã ngỏ lời và trao đổi với hai ứng viên mới cho vị trí Phụng Vụ và Văn Thể Mỹ về trách nhiệm và nghĩa vụ mà một ứng viên sẽ thi hành theo “Quy chế Nhóm sinh viên NVHB” khi đồng ý đón nhận chức vụ này.

Sau khi đã suy nghĩ vấn đề trên và trao đổi trực tiếp với Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành, bạn Phêrô Hoàng Phước Minh và bạn Maria Nguyễn Du Kiều Thu đã đồng ý đón nhận chức vụ Phụng Vụ và Văn Thể Mỹ thay cho bạn Đaminh Phùng Ngọc Quang và bạn Maria Nguyễn Thị Hồng dưới sự bổ nhiệm chính thức và trực tiếp của Cha Linh Hướng và Ban Đồng Hành.

Bạn Phêrô Hoàng Phước Minh và bạn Maria Nguyễn Du Kiều Thu sẽ bắt đầu đảm trách vị trí Phụng Vụ và Văn Thể Mỹ từ tháng 7 năm 2022.

Qua văn bản này, Cha Linh Hướng, Ban Đồng Hành và Ban Điều Hành xin thông tri đến tất cả thành viên trong Gia đình NVHB về quyết định thay đổi nhân sự trên. Xin Anh Chị và các bạn cầu nguyện, đón nhận và giúp đỡ tân Trưởng ban Phụng Vụ và Văn Thể Mỹ trong nhiệm vụ mới.

Linh Hướng

Lm Giuse Võ Viết Cường, O.P

TM. Ban Đồng Hành

Soeur Matta Xuân Quỳnh, D.C

TM. Ban Điều Hành

Trưởng Nhóm Maria Trương Thị Trúc Ly

Gia đình NVHB