Hân Hoan Chúc Mừng Hồng Ân Phó Tế Anh Giuse Trương Văn Tân và Anh Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ninh

“Tôi tạ ơn Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm tôi mà gọi tôi đến phục vụ Người” (1 Tx 1, 2)

Hôm nay, Gia đình NVHB rất vui mừng và vinh hạnh vì có hai người anh: anh Nguyên Đồng Hành Giuse Trương Văn Tân và anh Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ninh (Cựu thành viên) được Chúa yêu thương tuyển chọn vào Chức vụ Phó Tế.

Trong niềm vui và tâm tình hiệp thông, Gia đình NVHB xin chúc mừng hai anh trong sứ vụ mới. Nguyện xin Ân Sủng và Sức mạnh của Thánh Thần Chúa luôn ở cùng hai anh, giúp hai anh kiên vững trong niềm tin yêu và trung tín trong sứ vụ.

Kính chúc hai anh mỗi ngày tiến sâu hơn vào tình Yêu Chúa để luôn cảm nghiệm được hạnh phúc trong đời thánh hiến.

Gia đình NVHB