Loài vịt lộn và bịch nước mắm

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ecQy80VD8LI