Khi thầy giáo trêu cả lớp

– Chúng ta chuẩn bị điểm danh.

Cả lớp ngồi im thin thít. Thầy gọi to:

– Đường tam tạng… đường tam tạng.

– !?!

– Cô này hôm nay nghỉ à.

Cả lớp liền nhao nhao lên hỏi:

– Thầy ơi, lớp em không có ai tên như vậy đâu ạ.

– Thế bạn Huyền Trang nghỉ à.

Sưu tầm