Những quy định và nhắc nhở cho các thành viên tham gia chương trình “Mùa Hè Xanh”

Quydinh_nhacnho_MHX_NVHB_thanhvien (1)-1Quydinh_nhacnho_MHX_NVHB_thanhvien (1)-2Quydinh_nhacnho_MHX_NVHB_thanhvien (1)-3

Ban Đồng Hành và Cha Linh Hướng.