Video giới thiệu các ứng cử viên ban điều hành nhiệm kì 2015-2016