NVHB | Các ứng cử viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2018-2019