Lễ Trọng: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)
ĐƯỢC SAI ĐI LÀM CHỨNG
Chúa Giêsu Phục Sinh nói với các môn đệ:
“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em.”
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20,21)

Trong lúc các môn đệ đang hoang mang, lo sợ, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra, ban bình an (Ga 20,19.21), củng cố niềm tin và mang lại cho các ông niềm vui vì được thấy Chúa (Ga 20,20). Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là việc Chúa Phục Sinh ban Thánh Thần cho các môn đệ và sai các ông đi làm chứng cho Người.

Chúa Kitô Phục Sinh ban Thánh Thần cho các môn đệ. Trong các Tin Mừng Nhất Lãm, hai tác giả Mátthêu và Máccô không hề nói đến vai trò của Thánh Thần khi Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ đi; còn theo Tin Mừng Luca thì Chúa Giêsu chỉ nhắc các môn đệ hãy chờ “quyền năng từ trời cao ban xuống”, Đấng mà Người “sẽ gởi” (Lc 24,49). Như thế, tác giả Luca chỉ muốn loan báo ở cuối Tin Mừng về quyền năng từ trên cao, để rồi trình bày cách rõ hơn trong sách Công Vụ Tông Đồ về quyền năng và hoạt động của Thánh Thần (x. Cv 1,4-5.8; 2,1-11). Trái lại, Tin Mừng Gioan nối kết vai trò của Thánh Thần với sứ mạng được sai đi của các môn đệ (Ga 20,21-22). Chính Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ ra đi và ban Thánh Thần cho các ông (Ga 20,23). “Lãnh nhận ơn Thánh Thần” và “được sai đi” gắn liền với nhau cách mật thiết.

Quả vậy, sứ mạng làm chứng của các môn đệ phát xuất từ biến cố phục sinh (x. Mt 28,18-20; Mc 16,15-18.20; Lc 24,46-48; Cv 1,7-8). Sứ mạng này là một diễn tiến liên tục với sứ mạng của Đức Giêsu bắt nguồn từ Chúa Cha: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21; x. Ga 17,18). Tin Mừng Gioan nhắc đi nhắc lại nhiều lần việc Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến thế gian (5,23-24.30; 6,38-39; 7,29; 8,18.29.42; 11,42.44-45; …), nhưng đây là lần duy nhất Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ đi, theo cùng một cách thức như Người đã được Chúa Cha sai đi. Như thế, theo cái nhìn của Tin Mừng thứ tư, biến cố phục sinh là mốc điểm quan trọng của sứ mạng “được sai đi”, sứ mạng gắn liền với ơn Thánh Thần.

Nguồn: TGP Sài Gòn