Phút Cầu Nguyện: Ôi Trái Tim Nhân Hậu

Làm dấu Thánh Giá. Kinh lạy Cha Cầu nguyện 1 phút cuối ngày Đọc lời Chúa Tin…