Thông báo: Thánh Lễ Chúa Ba Ngôi và chuyên đề “ Rubic Yêu”

Tình yêu là một đề tài muôn thuở của nhân loại, của thi ca. Tình yêu có…