Nhật Kí Truyền Giáo: Răng Đen

Hiền Quan, ngày… tháng 8-1989 Hôm nay mình rời Tòa giám mục Sơn Tây để về thăm…