Phút Cầu Nguyện: Tình Con Dâng Mẹ

Hát: Xin Ngôi Ba Kinh lạy Cha Đọc lời Chúa Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Tin Mừng…