HÓA TRANG TRONG KINH THÁNH VÀ NGÀY “HALLOWEEN”

Có mối liên hệ nào giữa Kinh Thánh với ngày “Halloween”, một ngày lễ «ngoại giáo»? Từ…