Làm thế nào để nghe tiếng Chúa khi (bạn nghĩ) Ngài thinh lặng ?

Dường như có một mẫu sẵn về cách thức Thiên Chúa nói với chúng ta. Đôi khi,…