Thông báo: Thánh Lễ Chúa Kitô Vua & Gameshow Rung Chuông Vàng: “Các Thánh, Họ Là Ai?” (CN 25/11/2018)

“Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm…