Ta muốn lòng nhân (19.7.2013 – Thứ sáu Tuần 15 Mùa Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng…